Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 lipca 2017 12:39 | wersja 8 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Uzgodnienie lokalizacji inwestycji w pasie drogowym

UZGODNIENIE LOKALIZACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO, URZĄDZENIA, REKLAMY, INNYCH CELÓW W PASIE DROGOWYM

W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w formie decyzji administracyjnej. Zezwolenie lokalizacyjne dotyczy m.in. sieci i przyłączy teletechnicznych, kanalizacji sanitarnej, wody, energii, gazu, reklam, zjazdu, stoisk, ogródków letnich itp.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawy:

1. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.)

2. z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

3. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)

4. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, art. 23 i art. 27 ustawy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

5. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.)

Rozporządzenia:

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 ze zm.)

PODMIOT WYDAJĄCY ZEZWOLENIE:

Burmistrz Miasta Wisła – zarządca dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Wisła

adres: Urząd Miejski w Wiśle, pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła

Kontakt: Referat Gospodarki Komunalnej, biuro nr 119, telefon: (33) 855 32 97, e-mail: msd@um.wisla.pl

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. wniosek, który powinien zawierać:

- dane wnioskodawcy (wnioskodawcą może być wyłącznie inwestor – właściciel obiektu, urządzenia lub jego pełnomocnik);

- cel inwestycji;

- nazwa obiektu lub urządzenia projektowanego do lokalizacji w pasie drogowym;

2. kserokopia mapy zasadniczej z nakładką ewidencyjną (lub plan zagospodarowania działki) w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczoną propozycją dokładnej lokalizacji obiektu/urządzenia;

3. jeśli dotyczy: miejsce umieszczenia reklamy/stoiska/ogródka (fotografia);

4. jeśli dotyczy: szkic graficzny reklamy/stoiska/ogródka (w kolorze lub fotografia);

5. dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu w wysokości 82 zł – nie dotyczy zjazdów indywidualnych do posesji przeznaczonych wyłącznie na cele mieszkaniowe; pobór opłaty uregulowany jest w ustawie o opłacie skarbowej; opłata skarbowa winna zostać uiszczona w kasie urzędu lub na konto Urzędu Miasta Wisła nr 50 1050 0099 6887 5555 0000 5555;

6. pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (jeżeli inwestor reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika). Pełnomocnik dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł.

OPŁATY:

Wydanie zezwolenia – decyzji – na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi publicznej podlega opłacie skarbowej w wysokości 82zł (nie dotyczy zjazdów indywidualnych do posesji przeznaczonych wyłącznie na cele mieszkaniowe). Opłata skarbowa winna zostać uiszczona w kasie urzędu lub na konto Urzędu Miasta Wisła nr 50 1050 0099 6887 5555 0000 5555. Pobór opłaty uregulowany jest w ustawie o opłacie skarbowej.

Wydanie zezwolenia – decyzji – na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (energia, gaz, woda, reklamy itp.), podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej (82 zł), zgodnie z przepisami części III ust. 44 pkt. 2 kolumna 4 pkt. 9) załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zezwolenie, w formie decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi odpowiednio 2 miesiące.

INFORMACJE

Po uzyskaniu zezwolenia na lokalizację inwestycji w pasie drogowym, inwestor zobowiązany jest do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych, a w przypadku zjazdu – dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.);

- uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, a w przypadku zjazdu – uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu, o ile projekt budowlany jest wymagany;

- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia. Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego skutkuje nałożeniem ustawowych kar pieniężnych zgodnie z art. 40 ust. 12 ww. ustawy o drogach publicznych. (Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego do pobrania ze strony: http://bip.wisla.pl/index.php/zajecie-pasa-drogowego-1

WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ INWESTYCJI W PASIE DROGOWYM DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie